การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจะเป็นไปตามเเงื่อนไขที่กำหนดของสินค้าชนิดนั้น ๆ และตามเงื่อนไขของร้านค้า

Back to Top