นโยบายความเป็นส่วนตัว

        เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของท่านได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jubjaai.com เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า Jubjaai.com เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของท่านและ/หรือการใช้งานบริการของท่าน โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางเวปไซต์ ท่าน:
        - ยินยอมให้ Jubjaai.com เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
        - ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ Jubjaai.com และของท่านร่วมกัน
        - จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Jubjaai.com เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

        ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

กรณีเกิดข้อพิพาท

        ในกรณีเกิดข้อพิพาท  Jubjaai.com มีความตั้งใจจะให้ร้านค้าและผู้ซื้อตกลง ทำการสื่อสารและทำความตกลงร่วมกัน แต่ในกรณีที่ต้องการให้ Jubjaai.com เป็นผู้ช่วยตัดสิน สามารถทำการร้องเรียนมาได้ที่ [email protected] และเพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ทาง Jubjaai.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

        ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

        Jubjaai.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและร้านค้า โดยหน่วยงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะดำเนินการติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยกระบวนการจะใช้ระยะเวลาภายใน 7 วันทำการในการตรวจสอบและตัดสิน 

Back to Top