กรุณาลงทะเบียนเพื่อร่วมเป็นร้านค้าบนจับจ่าย

ข้อมูลผู้ขาย

ข้อมูลร้านค้า

โปรดระบุ

ข้อมูลสินค้าและบริการ

ลากไฟล์มาวางที่นี่ หรือ คลิกเพื่อเลือกไฟล์

Max file size: 10240 KB | Allow file types: jpg, jpef, gif, png, pdf | Max number of files: 3 | Min number of files: 1

จุดเด่นของสินค้า* ตอบได้มากกว่า 1

ลากไฟล์มาวางที่นี่ หรือ คลิดเพื่อเลือกไฟล์

Max file size: 10240 KB | Allow file types: jpg, jpef, gif, png, pdf | Max number of files: 3

ช่องทางการจำหน่าย

jQuery('.manufacturer input[name=manufacturer]').on('change',function(){ var manufacturer = jQuery(".manufacturer input[name=manufacturer]"); var manufacturerChecked = manufacturer.filter(":checked").val(); if(manufacturerChecked =="ไม่ใช่ที่เดียวกับสถานประกอบการ"){ jQuery('.manufacturer_address').show(); jQuery('.manufacturer_address input').prop('required',true); }else{ jQuery('.manufacturer_address').hide(); jQuery('.manufacturer_address input').val(''); jQuery('.manufacturer_address input').prop('required',false); } }); jQuery('input[name="product_highlights1"]').on('change',function(){ var product_highlight1 = jQuery(jQuery('input[name="product_highlights1"]')[0]); var product_highlight1_checked = product_highlight1.val(); if(product_highlight1_checked == 1){ jQuery('.product-highlights1_txt').show(); jQuery('.product-highlights1_txt input').prop('required',true); }else{ jQuery('.product-highlights1_txt').hide(); jQuery('.product-highlights1_txt input').val(''); jQuery('.product-highlights1_txt input').prop('required',false); } }); jQuery('input[name="product_highlights2"]').on('change',function(){ var product_highlight2 = jQuery(jQuery('input[name="product_highlights2"]')[0]); var product_highlight2_checked = product_highlight2.val(); if(product_highlight2_checked == 1){ jQuery('.product-highlights2_txt').show(); jQuery('.product-highlights2_txt input').prop('required',true); }else{ jQuery('.product-highlights2_txt').hide(); jQuery('.product-highlights2_txt input').val(''); jQuery('.product-highlights2_txt input').prop('required',false); } }); jQuery('input[name="product_highlights3"]').on('change',function(){ var product_highlight3 = jQuery(jQuery('input[name="product_highlights3"]')[0]); var product_highlight3_checked = product_highlight3.val(); if(product_highlight3_checked == 1){ jQuery('.product-highlights3_txt').show(); jQuery('.product-highlights3_txt input').prop('required',true); }else{ jQuery('.product-highlights3_txt').hide(); jQuery('.product-highlights3_txt input').val(''); jQuery('.product-highlights3_txt input').prop('required',false); } }); jQuery('.distribution_channel_online input[name="distribution_channel_online"]').on('change',function(){ var distribution_channel_online = jQuery(jQuery('input[name="distribution_channel_online"]')[0]); var distribution_channel_online_checked = distribution_channel_online.val(); if(distribution_channel_online_checked == 1){ jQuery('.distribution_channel_online_facebook').show(); jQuery('.distribution_channel_online_instagram').show(); jQuery('.distribution_channel_online_twitter').show(); jQuery('.distribution_channel_online_line').show(); }else{ jQuery('.distribution_channel_online_facebook').hide(); jQuery('.distribution_channel_online_instagram').hide(); jQuery('.distribution_channel_online_twitter').hide(); jQuery('.distribution_channel_online_line').hide(); jQuery('.distribution_channel_online_facebook input').val(''); jQuery('.distribution_channel_online_instagram input').val(''); jQuery('.distribution_channel_online_twitter input').val(''); jQuery('.distribution_channel_online_line input').val(''); } }); jQuery('.distribution_channel_offline input[name="distribution_channel_offline"]').on('change',function(){ var distribution_channel_offline = jQuery(jQuery('input[name="distribution_channel_offline"]')[0]); var distribution_channel_offline_checked = distribution_channel_offline.val(); if(distribution_channel_offline_checked == 1){ jQuery('.distribution_channel_offline_choice').show(); }else{ jQuery('.distribution_channel_offline_choice').hide(); jQuery('.distribution_channel_offline_choice input[name="distribution_channel_offline_choice"]').prop('checked', false); } });
Back to Top